Polityka

Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI GRUPY MAKURAT

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Co to są dane osobowe ?

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Co to są pliki cookies i reklama banerowa ?

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwis i zapisywane na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. Serwis www wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji użytkownika czyli stosowane strony internetowe pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera użytkownika w czasie kolejnej wizyty w serwisie www i mają jedynie ułatwiać korzystanie z serwisu. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Reklama banerowa dane zebrane podczas wizyty na stronach internetowych są wykorzystywane, aby wyświetlać tzw. reklamy banerowe Reklama ta przeważnie wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) lub piksele w celu opracowania oferty reklamowej, atrakcyjnej i korzystnej
i obejrzenia podobnych produktów, które wcześniej były wyświetlane na stronie www.

Szczegółowe informacje o rodzajach plików „cookies”, w jaki sposób są wykorzystywane i zarządzane znajdują się w Polityce plików cookie

3. Prawa autorskie:

Wszelkie prawa do Serwisu www.grupamakurat.pl, w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz. 419) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

4. Cenniki

Cenniki i inne informacje zawarte na stronach www.grupamakurat.pl nie stanowią oferty handlowej. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli prezentowanych na stronach i w cennikach. Materiały informacyjne zamieszczone na stronie internetowej mogą być dostępne za dopłatą lub nie być dostępne na polskim rynku.

5. GRUPA MAKURAT oraz wymienione poniżej podmioty wchodzące w jej skład:

 • Auto MIRAS Autoryzowany Serwis Samochodowy Sp. z o.o. Pępowo 83-330 Żukowo ul. Gdańska 62
 • Makurat Auto Spółka z ograniczona odpowiedzialnością; 80-729 Gdańsk, ul. Zawodników 2 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000423164, NIP: 899-273-61-44, REGON: 021852540
 • Makurat Ubezpieczenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 83-330 Pępowo, ul. Gdańska 62 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000750436, NIP: 5892048710, REGON: 381416685
 • Makurat Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 83-330 Pępowo, ul. Gdańska 62 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000569176, NIP: 589-201-87-26, REGON: 362112537
 • Makurat Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 83-330 Żukowo ul. Jabłoniowa 7 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000704920, NIP: 589-203-80-25, REGON: 368799564
 • United Cars Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 84-208 Dobrzewino, ul. Spacerowa 33 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000391440, NIP: 588-238-39-21, REGON: 221622408
 • BMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 83-330 Żukowo
 • DM Auto Miras Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 83-330 Pępowo
 • DM CARS Dorota Makurat, 84-208 Dobrzewino, ul. Spacerowa 35 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP: 588-188-29-64, REGON: 221612210
 • Makurat Mirosław Auto-Miras, 83-330 Pępowo, ul. Gdańska 62 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP: 589-143-51-84, REGON: 191331935

Przetwarzają dane osobowe osób odwiedzających strony internetowe, kontaktujących się, klientów, kontrahentów oraz ich pracowników, reprezentantów i współpracowników na podstawie zawartego porozumienia o współadministrowaniu zgodnie z art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyli RODO, przestrzegają przepisów zawartych w tej regulacji chroniąc prywatność, osób których dane dotyczą oraz dokładając szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych.

Auto MIRAS Autoryzowany Serwis Samochodowy Sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie 83-330 Żukowo przy ul. Gdańskiej 62 jest podmiotem sprawującym kontrolę nad danymi osobowymi w ramach utworzonej Grupy MAKURAT zwany dalej administratorem wiodącym. W ramach zawartego w trybie art. 26 RODO porozumienia o współadministrowaniu podmioty wchodzące w skład grupy MAKURAT uzgodniły w szczególności, że Auto MIRAS Autoryzowany Serwis Samochodowy Sp. z o.o. jest odpowiedzialny za wykonywanie czynności wspomagających oraz realizację obowiązku informacyjnego i umożliwienie wykonywania praw osób, których dane dotyczą. Niezależnie do tego ustalenia osoba, której dane dotyczą może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego z podmiotów wchodzących w skład GRUPY MAKURAT. W takim przypadku żądanie zostanie przekazane do Administratora wiodącego, który je zrealizuje.

6. GRUPA MAKURAT wyznaczyła inspektora ochrony danych z którym możesz się skontaktować poprzez: pocztę elektroniczną: iod@grupamakurat.pl lub pisząc na adres: Auto MIRAS Autoryzowany Serwis Samochodowy Sp. z o.o. ul. Gdańska 62, Pępowo 83-330 Żukowo z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”

7. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisów: grupamakurat.pl użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

8. Podstawą prawną informowania osób o ich prawach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych jest art. 13 i 14 RODO.

9. GRUPA MAKURAT informuje, że również realizuje obowiązek informacyjny na rzecz innych administratorów danych osobowych wynikających z zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. (VGP)

II GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ PODMIOTY GRUPY MAKURAT

1. Podmioty GRUPY MAKURAT przetwarzają dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO,
 • Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ( tj.. Dz. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.),
 • Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (U. 1964 nr 16 poz. 93),
 • Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. z 2019 r. poz. 351 ze zm.),
 • Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t. j. U. 2020 poz. 344 ze zm.),
 • Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.),

III ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Grupa Makurat w procesach przetwarzania danych osobowych kieruje się najważniejszymi zasadami przetwarzania danych określonymi m.in.
w art. 5 i 32 RODO zapewniającymi:

 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
 • ograniczenie celu
 • minimalizacja danych
 • prawidłowość (autentyczność)
 • ograniczenie przechowywania
 • integralność i poufność
 • dostępność

IV CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o następujące cele i podstawy prawne przetwarzania.

Lp.


Cele przetwarzania i podstawa prawna

Zakres danych i kategorie danych
1.

Podjęcie działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w następujących przypadkach:

· Umowy z klientami (zleceniodawcami) sprzedaży samochodów, usług serwisowych

· Umowy z kontrahentami i dostawcami

· Umowy na wykonanie przeglądu technicznego na stacji diagnostycznej w związku z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2012 r poz. 996 ze zm.)

 

· dane zawarte w umowie oraz niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (dane identyfikacyjne i teleadresowe)

· dane przetwarzane w procesie przeglądów technicznych: dane teleadresowe właściciela pojazdu oraz nr rejestracyjny, nr VIN, marka, model pojazdu.

2.

Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w szczególności:

· korzystania z form komunikacji elektronicznej: poczty e-mail, formularza kontaktowego oraz innych form świadczonych drogą elektroniczną i telefoniczną lub pisemną.

· użytkowania strony internetowej https://grupamakurat.pl/prawidłowego wyświetlania, prowadzenia statystyk oglądalności, przetwarzania adresu elektronicznego nr IP, plików „cookies” oraz rodzaju urządzenia końcowego z którego połączono się z serwisem (serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies), użycia wtyczek przekierowujących do stron www (adres IP, identyfikator przeglądarki użytkownika): https://www.facebook.com/makuratautomiras/

· stosowania monitoringu wizyjnego w lokalizacjach podmiotów GRUPY MAKURAT w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego osób i mienia na zasadzie przetwarzanie niezidentyfikowanych danych określonych w art. 11 klientów, kontrahentów, wykonawców

· dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w tym złożenia skargi lub reklamacji w celu rozpatrzenia, wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, udzielenia odpowiedzi oraz podjęcia ewentualnych innych działań niezbędnych do załatwienia sprawy np. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji, nagrań z monitoringu wizyjnego na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub ustalenia tożsamości osoby komunikującej się z podmiotami z GRUPY MAKURAT w przypadku nie podania danych jako strony przyszłego ewentualnego postępowania wewnętrznego lub sądowego

· przetwarzania danych osobowych pracowników, reprezentantów i współpracowników kontrahentów w zakresie niezbędnym do realizacji umowy

· badania satysfakcji klientów i określania jakości świadczonych usług

· zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego, w szczególności poprzez zapewnienie integralności kopii zapasowych

· marketing własnych produktów

· podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) oraz dane teleadresowe i kontaktowe (w tym numer telefonu, adres e-mail) W przypadku podawania danych kontaktowych, wystarczy, że osoba poda tylko jedną z dwóch dostępnych danych: numer telefonu albo adres e-mail.

· dane komunikacyjne (w tym dane prowadzonej komunikacji)

· dane wizualne (w tym dane związane z monitoringiem wizyjnym dla celów bezpieczeństwa i dowodowego)

· dane audio (głos)

· dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich,

· elektroniczne dane identyfikacyjne (numer IP i rodzaj urządzenia końcowego, z którego połączono się z serwisem www)

· dane kontaktowe pracowników, reprezentantów i współpracowników kontrahentów

3.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w następujących przypadkach:

· art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.)

· dane przetwarzane w celu wystawienia rachunku/faktury
4.

Zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w następujących przypadkach:

· przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny dotyczący produktów i usług marki Volkswagen, Seat, Audi oraz innych powiązanych z Volkswagen Group Polska (VGP) akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych, usług finansowych i ubezpieczeniowych, w tym także w celu profilowania na potrzeby marketingu, realizacji działań posprzedażowych polegających na analizie badaniu satysfakcji klienta, zainteresowania marką, produktami i usługami VGP oraz podmiotami z GRUPY MAKURA.

· Nagrywania rozmów telefonicznych w celu weryfikacji rezerwacji terminów na wykonanie usługi, ewentualnych reklamacji i skarg oraz komunikacji i identyfikacji osób na podstawie wyrażenia zgody na kontynuowanie rozmowy.

· Wyrażenie zgody nie jest wymagane w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne w konkretnym przypadku chociaż obowiązek uzyskania zgody może wynikać z innych przepisów prawa, np. zgoda na marketing telefoniczny lub elektroniczny.

· dane kontaktowe i telekomunikacyjne

· daty logowania i rejestracji

· danych podane w formularzu,

· danych zebranych o ofertach, zamówieniach i zleceniach w ramach umowy z podmiotami z GRUPY MAKURAT lub VGP na zasadzie wyrażenia odrębnej zgody niż zgoda wyrażona dla VGP

 

 

 

V Komu przekazywane dane osobowe (odbiorcy i podmioty przetwarzające)

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w zakresie wsparcia informatycznego, marketingu, księgowego.

VI Z jakich źródeł GRUPA MAKURAT pozyskuje dane osobowe

 • od klientów, kontrahentów, dostawców
 • od autoryzowanych dealerów lub autoryzowanych partnerów serwisowych poszczególnych marek
 • ze stron internetowych w formie poprzez np. sklepy internetowe, formularze kontaktowe, formularze zapisów na jazdy testowe, konfiguratorów
 • infolinii, od osób kontaktujących się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej
 • mediów społecznościowych,
 • z publicznie dostępnych ewidencji i rejestrów takich jak w szczególności: KRS, CEiDG, GUS, CEPIK oraz jawnych danych zamieszczonych na stronach internetowych ponieważ jesteśmy zobowiązani są do uaktualniania danych osobowych

VII Okres (retencja) przetwarzania danych osobowych

Pani / Pana dane będą przetwarzane do końca najdłuższego z następujących okresów:

 • przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub
 • na okres związania z celem przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes, lub
 • przez okres, na który zgoda na przetwarzanie danych została przez Panią /Pana udzielona, lub
 • przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów powszechnych
 • na czas realizacji umowy z GRUPA MAKURAT lub jeżeli jest Pani/ Pan pracownikiem, przedstawicielem kontrahenta (wykonawcy) GRUPA MAKURAT, do czasu realizacji w/w umowy
 • przez okres niezbędny do skontaktowania się z Panem / Panią, prowadzenia korespondencji, odpowiedzi na reklamację lub skargę,
 • dane osobowe, które są zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni od daty ich pozyskania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub GRUPA MAKURAT Sp. z o.o. powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu sądowym ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn.zm.), ustawy z dnia 06.06. 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r, poz. 2204 z późn. zm.), ustawy z dnia 05.1971 r. kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz.618 z późn. zm.). Po upływie ww. okresów w wyniku monitoringu nagrania zawierające dane osobowe, podlegają niezwłocznemu zniszczeniu.

VIII Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne, czy obowiązkowe

Podanie danych osobowych jest na podstawie wyrażonej zgody jest dobrowolne, przy czym podanie danych w celu realizacji umowy est niezbędne do realizacji celu, określonego w przepisach prawa i/lub na podstawie zwartej umowy.

IX Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez GAiT

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • do sprostowania danych osobowych (art. 16. RODO),
 • do usunięcia danych osobowych wyrażonych na podstawie zgody (art. 17 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. e RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO),
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) wyłącznie w przypadku gdy dane przetworzone są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy.
 • do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W celu realizacji swoich praw możesz skierować swoje żądanie poprzez e-mail: iod@grupamakurat.pl lub drogą korespondencyjną z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” na adres: Auto MIRAS Autoryzowany Serwis Samochodowy Sp. z o.o. z ul. Gdańska 62, Pępowo 83-330 Żukowo. Pamiętaj także, że prawo do usunięcia Twoich danych osobowych przysługuje Ci w dowolnym momencie tylko wtedy, kiedy podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o inną podstawę prawną (np. uzasadniony interes jakim jest dochodzenie wierzytelności), żądanie to będzie spełnione tylko w przypadku, kiedy zostały zrealizowane wszystkie cele przetwarzania danych osobowych, a wszelkie ewentualne roszczenia przedawniły się.
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

X Czy dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do Państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft.

XI Czy dane osobowe są wykorzystywane do profilowania bądź automatycznego podejmowania decyzji?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny, w tym profilowane, w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty produktów lub reklamy w tym reklamy banerowej. W ramach reklamy banerowej nie wykorzystujemy danych osobowych, które wskazywałyby bezpośrednio na konkretnego Użytkownika. W ramach przetwarzania danych osobowych możemy dokonywać profilowania:

 1. opartego o zgodę – w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem potrzeb danego Użytkownika (w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu danych w zakresie udzielonej zgody (zebranych przez GRUPĘ MAKURAT) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie reklam lub ofert odpowiadających profilowi osoby, której dane dotyczą.
 2. bez zgody, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzanych plików cookies, w celu dostosowywania treści oraz komunikatów marketingowych wyświetlanych na stronach GRUPY MAKURAT adekwatnie do preferencji i zainteresowań, na podstawie takich danych jak: odwiedziny na stronach oraz kliknięcia w ramach poszczególnych funkcjonalności stron www.